Login 
   
 
Oever !? Activiteiten Nieuwsbrief Ledenluik
   Wie zijn we ?
   Kennis maken
      Drempelvrees?
      Introfilm
      Contactformulier
      Facebook
      Twitter
      Reglement Oever
      Reglement wandelen
   Lidmaatschap
   FUIVEN Singles
   FAQ - Vragen
   Contact
   Voordeel leden
   Persartikels
   Foto's
   Geschiedenis
   Overzicht website
 
  U bevindt zich hier Oever !? U bevindt zich hier Kennis maken U bevindt zich hier Reglement Oever vorige   print
mail
 
NIEUWSBRIEF
Verzend  Alleen link
ACTIVITEITEN
April 2020
madiwodovrzazo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
MEEST GELEZEN
Deze week
Oever !?
FUIVEN Singles
Activiteiten
Foto's
Introfilm
ZOEK op oever.be
Ok
Huishoudelijk reglement
 
 
 
1. KENMERKEN
Gesticht op 01-01-1997 en draagt de naam Oever. Sinds 15-08-1998 is Oever een vzw. Oever vzw is een open, niet-commerciële vereniging voor singles.
Oever vzw is lid van Allegro (http://www.allegrovzw.be): een overkoepelend orgaan van niet-commerciële verenigingen voor alleenstaanden.
 Top
    
 
 
 
2. DOEL
Oever vzw heeft als doel sociale contacten te bevorderen tussen singles, door het aanbieden van een uitgebreid aanbod aan activiteiten.
 Top
    
 
 
 
3. BESTUUR - SECRETARIAAT
Het (dagelijks) bestuur wordt uitgeoefend door Pieter en Nicole.
Adres van de maatschappelijke zetel en secretariaat: Durentijdlei 52, 2930 Brasschaat
Pieter, GSM 0478/54 54 54, mail: pieter@oever.be
Nicole, 03 653 46 13, 0475 59 56 11, mail: nicole@oever.be
Website: https://oever.be
Bankrekening voor lidgeld en ééndagsactiviteiten: IBAN: KBC BE07 7310 3573 4266 BIC code: KREDBEBB (KBC) Adres: Oever vzw, Durentijdlei 52, 2930 Brasschaat.
Bankrekening enkel voor weekends en reizen: IBAN: KBC BE07 7350 2052 3366 BIC code: KREDBEBB (KBC) Adres: Coconut Travel (Lic. A1275) Bresstraat 14, 2018 Antwerpen.
 Top
    
 
 
 
4. LIDMAATSCHAP
Kan lid worden: elke alleenstaande vanaf 18 jaar. Onder alleenstaande wordt verstaan wie feitelijk gescheiden, wettelijk gescheiden, weduwe of weduwnaar is of wie nooit gehuwd is geweest.

Elk lid verbindt er zich toe om geen enkel nadeel te berokkenen aan zichzelf of aan andere leden, en dit zowel op moreel, psychologisch, financieel, racistisch of lichamelijk gebied.
Overmatig alcoholgebruik wordt niet toegestaan. Het bestuur kan beslissen om iemand alle verder alcoholgebruik te ontzeggen.
Indien een lid door zijn of haar gedrag, woorden, teksten, mails, sms, brieven, daden of handelwijzen schade toebrengt aan de vereniging of aan leden, de doelstellingen van onze vereniging misbruikt, of als het vermoeden bestaat dat iemand bij een geplande activiteit de goede sfeer in de groep door zijn of haar aanwezigheid kan schaden, dan kan Oever overgaan tot een sanctie.
Deze wordt door het bestuur genomen en wordt onmiddellijk ter kennisname aan de medewerkers meegedeeld.
Deze sanctie kan dan enerzijds bestaan in een waarschuwing of in een tijdelijke schorsing van het lid. Deze schorsing kan slaan op alle activiteiten. Voor de tijd van de schorsing wordt geen lidgeld terugbetaald. Deze schorsing kan ook slaan op sommige activiteiten. Ook dan wordt geen lidgeld terugbetaald.
Deze sanctie kan anderzijds bestaan in een definitief schrappen van het lidmaatschap van het betreffende lid. Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van een lid voortijdig te beëindigen, niet te verlengen of zelfs te weigeren. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap wordt het resterende en reeds betaalde lidgeld aan het betreffende lid terugbetaald, doch slechts nadat deze zijn of haar lidkaart terug aan het bestuur heeft bezorgd.
Om hierover eindeloze geschillen te vermijden, hoeft het bestuur, nadat een beslissing genomen werd, zich voor een genomen sanctie niet verder te verantwoorden, noch door correspondentie, mails, telefoons, sms, gesprekken of door welke vorm van contact ook.
Een lid blijft steeds zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag, ook tijdens elke Oever-activiteit.

Om hen de kans te geven met Oever kennis te maken, kunnen de kandidaat-leden deelnemen aan de praatcafés (er zijn er twee per maand), aan de bowling op maandagavond en aan alle fuiven (tenzij anders vermeld!). Kandidaat-leden kunnen ook, na hun gegevens te hebben opgegeven aan de verantwoordelijke, deelnemen aan één andere activiteit, mits betaling van een supplement van € 5. Kandidaat-leden zijn niet door Oever verzekerd. Voor een deelname aan meer activiteiten is het lidmaatschap vereist.
Na overschrijving van het lidgeld (€ 68) op het rekeningnummer van Oever vzw, Durentijdlei 52, 2930 Brasschaat (met mededeling: Nieuw lid, je geboortedatum en gsm- of telefoonnummer). De lidkaart wordt opgestuurd nadat we het gegevensformulier ontvangen hebben.
Dit gegevensformulier, dat je naar waarheid ingevuld hebt, met "Gelezen en goedgekeurd", ondertekend en gedateerd, stuur je terug naar het secretariaat van Oever, uiterlijk binnen de 2 weken. Het gegevensformulier verstuurd via mail of fax wordt niet aanvaard!
 Top
    
 
 
 
5. LIDGELD
De lidkaart is strikt persoonlijk. Het lidgeld bedraagt € 68 voor de eerste 12 maanden. Voor iedere aanéénsluitende periode van 12 maanden (hernieuwing van het lidmaatschap) bedraagt het lidgeld € 58.
Het lidgeld is individueel.
Men is lid voor 12 maanden, na ontvangst van het lidgeld en van het naar waarheid ingevuld en ondertekend gegevensformulier (zie rubriek lidmaatschap).
Door het betalen van het lidgeld verklaart men zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Elk lid ontvangt jaarlijks een lidkaart en een 4-maandelijkse activiteitenkalender.
Zolang het lidmaatschap loopt, heeft elk lid de mogelijkheid op de website van Oever in te loggen (https://oever.be) en alle details te raadplegen.
Bij verlies van je lidkaart betaal je € 5 voor een duplicaat.
Om te genieten van de ledenprijs tonen de leden spontaan hun lidkaart bij elke activiteit.
Leden die de hernieuwing van het lidgeld niet tijdig storten, worden niet meer als lid beschouwd, ontvangen geen activiteitenboekje meer en zijn niet langer verzekerd tijdens Oeveractiviteiten.
 Top
    
 
 
 
6. PRIVACY BELEID
1. LEDENBESTAND:
Oever wil uiteraard de privacy van iedereen respecteren. Gegevens van haar leden zijn strikt vertrouwelijk en kunnen nooit door derden worden opgevraagd.

2. ACTIVITEITEN:
De medewerkers kunnen, in zoverre het organiseren van hun activiteit dit vereist, eveneens beroep doen op gegevens uit het ledenbestand.

3. FOTO'S:
Op de website van Oever kan je fotoalbums inkijken. Ze geven je enig idee van de sfeer en de verscheidenheid van een aantal activiteiten.
De fuiffoto's (uitgezonderd die van de ledenfuiven) zijn publiek toegankelijk via de site https://www.oeverfuiven.be. Hierdoor kunnen ook de niet-leden de foto's bekijken.
Oever wil uiteraard de privacy van haar leden respecteren: Indien je jezelf op één of meerdere foto's herkent en je dit liever niet hebt, kan je het aan de webmaster (webmaster@oever.be) of het bestuur melden. Je foto wordt dan onmiddellijk verwijderd.

 Top
    
 
 
 
7. AUTEURSRECHT FOTO'S

Het openbaar maken van foto's is onderworpen aan de regelgeving van de wet tot bescherming van de persoonsgegevens. Conform deze wetgeving zijn de foto's op de Oeverwebsite enkel toegankelijk voor onze leden. Tegelijkertijd zijn de foto's auteursrechterlijk beschermd. Immers zij zijn eigendom van de fotograaf en blijven dit zelfs bij publicatie op de Oeverwebsite. Enkel met akkoord van de auteur mag dit openbaar worden gemaakt.
Oever vzw geeft aan zijn leden de mogelijkheid om deze foto's te downloaden, uitsluitend met de bedoeling deze op te slaan voor persoonlijk gebruik.
Met andere woorden: "Wanneer Oever een foto openbaar maakt, bijvoorbeeld door deze op de Oeverwebsite te plaatsen, mag iemand de foto niet zomaar ergens anders op internet publiceren. Dit is geregeld in de Wet van 1992 ter bescherming van de persoonsgegevens (Wbp)"
Om de privacy van onze leden te garanderen, is het verspreiden van de foto's via sociale netwerksites, websites of enige andere vorm van publicatie niet toegestaan.
Oever vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een lid de foto's toch openbaar zou maken. Oever vzw distantieert zich van de verspreider indien die hierdoor juridische problemen zou krijgen. In voorkomend geval zal het lid de toegang tot de website worden afgenomen.
 Top
    
 
 
 
8. VERZEKERING
Oeverleden zijn verzekerd voor Oeveractiviteiten, tenzij anders vermeld.
Oeveractiviteiten zijn enkel die activiteiten die in de centrale agenda van Oever aangekondigd staan. Activiteiten die door leden in onderlinge afspraak georganiseerd worden, en niet in de centrale agenda vermeld staan, zijn uiteraard niet gedekt door de verzekering van Oever.
Kandidaat-leden en niet-leden zijn nooit verzekerd door Oever, zelfs indien zij een bijdrage betalen voor de activiteit.
Leden kunnen hun kinderen, jonger dan 18 jaar, die mee deelnemen aan activiteiten laten
verzekeren mits een jaarlijks supplement van € 3 per kind.
De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke schade tegenover derden en tegenover leden onderling.
Bijstandsverzekering: Bij verplaatsingen met de wagen, zeker voor grotere afstanden, is het aangeraden dat zowel chauffeur als passagiers beschikken over een reisbijstandsverzekering. Medereizigers kunnen een eventuele reisbijstand nooit verhalen op de chauffeur of op het bestuur, maar betalen zelf hun deel in de eventuele meeruitgaven die hieruit kunnen voortvloeien.
Aangifte van een ongeval dient binnen de de 2 werkdagen te gebeuren via mail: verzekering@oever.be.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor diefstal tijdens de activiteiten.
 Top
    
 
 
 
9. VRIJWILLIGE MEDEWERKERS/MEDEWERKSTERS
Alle leden werken belangeloos; basiskosten worden voor vrijwillige medewerkers/medewerksters vergoed.
Leden die wensen op te treden als vrijwillige medewerker/medewerkster (verantwoordelijkheid opnemen voor een activiteit) kunnen zich opgeven bij een bestuurslid, een kernlid of een andere vrijwillige medewerker/medewerkster.
Vrijwillige medewerkers/medewerksters binnen de vereniging, houden zich aan de "code voor vrijwillige medewerkers/medewerksters" die zij ontvangen van het bestuur.
De leden en kandidaat-leden worden verzocht om bij de activiteiten de instructies van de verantwoordelijke vrijwillige medewerker(s)/medewerkster(s) op te volgen.
De verantwoordelijkheid van de medewerkers/medewerksters omhelst enkel de organisatie van hun activiteit.
Het is leden niet toegestaan bij Oever commerciële activiteiten te organiseren.
 Top
    
 
 
 
10. ACTIVITEITEN-ALGEMEEN
Om deel te nemen aan een activiteit volgt men de informatie bij elke activiteit vermeld.

1. Leden die bij een activiteit hun lidkaart niet kunnen tonen, worden beschouwd als kandidaat-leden en betalen een supplement van € 5. Op de fuiven betalen zij de prijs van niet-leden.

2. Weekends en meerdaagse activiteiten (gerealiseerd door Coconut Travel Lic. A1275) zijn enkel toegankelijk voor leden, tenzij anders vermeld.

3. Voor weekends en meerdaagse activiteiten (gerealiseerd door Coconut Travel Lic. A1275) en activiteiten op verplaatsing wordt er zoveel mogelijk kostendelend samen gereden. De medereizigers betalen op het einde van elke rit. Indien men rechtstreeks rijdt, eerst de verantwoordelijke telefonisch verwittigen.

4. Kinderen van leden, jonger dan 18 jaar, kunnen deelnemen aan elke activiteit die voor hen geschikt is. Dit kan aangeduid zijn in de activiteitenkalender. Ze blijven wel onder de verantwoordelijkheid van hun ouder.
Personen vanaf 18 jaar dienen steeds lid te zijn.

5. Voor een aantal ééndagsactiviteiten zoals theater- of concertbezoek worden de tickets vooraf door Oever gereserveerd. Als iedereen zich tijdig meldt, kunnen we samen plaats
nemen en zitten we min of meer bij elkaar. Het is voor de groep en de verantwoordelijke een onbegonnen taak om te blijven wachten op telaatkomers. Leden die zich niet tijdig aanmelden, kunnen geen aanspraak meer maken op het voor hen gereserveerde ticket en evenmin op een terugbetaling ervan.
 Top
    
 
 
 
11. ACTIVITEITEN-RESERVATIES
Indien er niets vermeld wordt bij de informatie van een activiteit, is er geen reservatie nodig.
Indien een uiterste reserveringsdatum is vermeld, gelieve deze te respecteren en tijdig te reserveren voor deze activiteit.
Je reservatie wordt pas geboekt vanaf het moment dat we het desbetreffende bankuittreksel van de Oeverrekening of een contante betaling in handen hebben.
De leden vermelden hun lidnummer, de naam en de datum van de activiteit.
Na overleg en met toestemming van het bestuur, kunnen kandidaat-leden slechts éénmalig en mits een supplement van € 5, reserveren voor een ééndagsactiviteit. Als mededeling geven zij naast de naam en datum van de activiteit, ook hun naam, adres en telefoonnummer op.
Het reservatiebedrag moet uiterlijk een week voor de aanvang van de activiteit op de rekening van Oever staan (bankuittreksel van Oever of contante betaling dient als bewijs). Bij sommige banken kan een overschrijving meer dan een week duren. Hou er rekening mee!
De inschrijvingen lopen volgens datum waarop de betaling ontvangen werd (bankuittreksel van Oever of contante betaling dient als bewijs).
Je eerste betaling voor een activiteit wordt oor Oever altijd bevestigd via een mail. Op de website kan je, nadat je ingelogd bent, via 'Mijn activiteiten', je reservatiestatus raadplegen.
Indien je betaling binnenkomt nadat de activiteit volzet is, wordt het betaalde bedrag direct teruggestort op je rekening. Hou dus je bankuittreksels in de gaten!
In de nieuwsbrief wordt er soms melding gemaakt van de reservatie-graad van een activiteit.
Indien een activiteit reeds "Volzet" is, dan hiervoor zeker geen overschrijving meer uitvoeren.
Ook op onze site wordt steeds vermeld als de activiteit "volzet" is. Indien je geen nieuwsbrief of internet hebt, informeer dan bij iemand met een internetaansluiting.
Geluk?: Je kan altijd, op eigen risico, je kans wagen en je aanmelden bij een activiteit.
 Top
    
 
 
 
12. GROEPSGEBEUREN
Met Oever en Coconut Single reis je nooit alleen. Daardoor heb je een unieke kans om op een gezellige wijze je vriendenkring uit te breiden. Zou het niet jammer zijn zo je dit grote voordeel zelf wat teniet zou doen door je in de groep niet al te sociaal te gedragen? Reken je, naast de gezelligheid van vele vrienden en vriendinnen ook nog op de luxe van een reis die je 'op je dooie eentje' en met 'de prijs en de service van een-zoveel-sterrenhotel' kan doen? Oever en Coconut Single doen er echt alles aan om het je zoveel mogelijk naar je zin te maken. En dit voor een bijzonder democratische prijs. Als je voor Oever en Coconut Single kiest, sta je dan zelf ook eens even stil bij datgene wat jij kan bijdragen aan het welslagen van een groepsvakantie? Daar geniet iedereen van, en voor jou opent het beslist heel wat deuren naar een grote en hechte vriendenkring.

Zou het omgekeerde niet doodjammer zijn? Wat als iemand zich zo gedraagt dat het hele groepsgebeuren en de ontspannen vakantiesfeer er zouden onder lijden? Als dat vermoeden bestaat dan kan het bestuur, in het belang van de groep, zo iemand van een geplande activiteit uitsluiten, zoals voorzien in artikel 4.

Ook al heb je bij Oever een partner leren kennen en neem je dan als koppel deel aan een vakantie of ééndagsactiviteit, dan nog wordt verwacht dat je tot de groep blijft behoren. Leden die zich op een opvallende wijze blijven afzonderen van het sociale gebeuren, schaden de doelstellingen van onze vereniging waardoor sancties, zoals voorzien in artikel 4 van het huishoudelijk reglement, op hen kunnen toegepast worden.
Het spreekt voor zich dat je niet tot de groep behoort en ook niet onder de Oeververzekering valt als je via derden en dus niet via Oever een meerdaagse of een reis boekt of aan een activiteit deelneemt die wel op eenzelfde tijdstip valt en op dezelfde plaats als een Oeveractiviteit, maar geheel buiten onze vereniging wordt ondernomen. Zo je jezelf op die wijze toch aan de groep opdringt, dan misbruik je de eigenlijke doelstelling van Oever en kan het bestuur, volgens artikel 4 hierboven, je lidmaatschap tijdelijk of zelfs definitief schorsen.
 Top
    
 
 
 
13. ANNULATIES ALGEMEEN
Indien omstandigheden een geplande activiteit verhinderen of bij gebrek aan belangstelling voor een activiteit, kan deze worden afgelast. Voor info kan je Pieter, Nicole of de verantwoordelijke van de activiteit bellen.
Leden die hun inschrijving voor een activiteit wensen te annuleren, kunnen zelf aan het bestuur een ander lid voorstellen dat aan deze activiteit wel wenst deel te nemen. Zij regelen dan onderling de zaken verder af. Zulks kan evenwel enkel na overleg met en toestemming van het bestuur.
 Top
    
 
 
 
14. ANNULATIES ÉÉNDAGSACTIVITEITEN
VOLGENDE REGELS ZIJN GELDIG, TENZIJ INDIEN ANDERS VERMELD BIJ DE ACTIVITEITSINFO
Activiteiten die € 10 of minder bedragen, worden nooit terugbetaald.
Activiteiten die meer dan € 10 bedragen:
Bij annulatie tot 14 dagen voor de activiteit: de annulatiekosten bedragen 1/2 van de voorziene prijs met een minimum van € 5.
Bij annulatie minder dan 14 dagen voor de activiteit: geen terugbetaling mogelijk.
Annulaties dienen steeds schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur via mail naar annulaties@oever.be
 Top
    
 
 
 
15. ANNULATIES WEEKENDS EN MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
Hier gelden de annulatievoorwaarden van Coconut Travel met Lic. A1275 en moet je rekening houden met de volgende annulatiekosten:
meer dan 60 dagen vr vertrek: € 10 administratiekosten
meer dan 30 dagen vr vertrek: 30 % van de totale kostprijs
meer dan 10 dagen vr vertrek: 60 % van de totale kostprijs
minder dan 10 dagen vr vertrek: volledige totale kostprijs
Bij afwezigheid of reisonderbreking worden geen verblijfskosten terugbetaald.
Annulaties dienen steeds schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur via mail naar annulaties@oever.be
Voor de reizen gelden de annulatievoorwaarden van de touroperator.
Het bestuur van Oever kan, in overleg met Coconut Travel, leden, die bij herhaling en zonder ernstige reden annuleren voor een weekend of meerdaagse activiteit, tijdelijk of definitief uitsluiten voor verdere deelname aan deze activiteiten.

Indien een deelneem(st)er die een tweepersoonskamer deelt, annuleert dan kan aan deze het supplement aangerekend worden dat hieruit voortvloeit en dat de tweepersoonskamer tot éénpersoonskamer maakt.
 Top
    
 
 
 
16. OEVER LEEFT
Een huishoudelijk reglement is geen statisch gegeven. Nieuwe situaties kunnen leiden tot een actualisering ervan. Leden worden geacht kennis te nemen van de recentste wijzigingen van dit reglement, dat zij steeds kunnen raadplegen op de Oeverwebsite.

Zijn leden het oneens met een bepaalde wijziging, dan kunnen zij binnen de dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van die wijziging, het bestuur hiervan in kennis stellen met een aangetekend schrijven en ontslag nemen uit Oever. Het resterende lidgeld zal hun dan worden terugbetaald.

Laatste wijziging van dit reglement: 29/03/2019
 Top
    
 

Ervaar de lentekriebels bij Oever !     Oever-vzw op Facebook   Twitter
© Oever V.Z.W. Durentijdlei 52, 2930 BrasschaatGSM 0478/54 54 54 | pieter@oever.be